Registerbeskrivning

i enlighet med personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Uppgjord 28.10.2015

1. Registeransvarig

Adress
Reviva Oy Ab
Vasavägen 131
68600 Jakobstad
Finland

Telefon
044 9 739 114

Kontaktperson
Ann Snellman

E-post
info@reviva.fi

2. Person som handhar registerärenden

Kontaktperson
Ann Snellman

Telefon
044 9 739 114

E-post
info@reviva.fi

3. Registrets namn

Oy Reviva Ab:s webbshops användarregister

4. Avsikt med hantering av personuppgifter (meningen med registrets användning)

Sparade personuppgifter i Oy Reviva Ab:s webbshops användarregister används till att sköta kundförhållanden och kontakter, i marknadsföringssyfte samt till andra syften som hör till webbshopen.

5. Registrets datainnehåll

Till registret samlas de registrerades grunduppgifter, som

– namn
– adress
– telefon
– e-post.

6. Regelmässiga informationskällor

Registeransvarig registrerar de uppgifter Oy Reviva Ab:s webbshops användare själv lämnat vid användandet av webbshopen.

7. Regelmässiga uppgiftsöverlåtelser och överföring av uppgifter till en destination utanför EU

Personuppgifter överförs inte till tredje part. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för skydd av registret

Oy Reviva Ab:s webbshops användarregisters uppgifter sparas i registerhållarens system, som skyddas av operativsystemets skyddsprogram. Systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Bara några förutbestämda av registeransvariges arbetstagare kommer åt och har tillåtelse att använda sparade uppgifter i registersystemet. Informationen i registret ligger i låsta och bevakade lokaler.

9. Den registrerades vägranderätt         

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla den registrerades egna personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, liksom personregister och släktforskning. Förbudet skall göras skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registret.

10. Den registrerades rätt till insyn

Var och en som registrerats kan använda sin rätt att inspektera sina egna personuppgifter och få kopia av dem. Begäran om inspektion ska göras skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registret.

11. Korrigering av uppgifter

Registeransvarig korrigerar, tar bort eller kompletterar villkoren för syftet med registret, felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. En registrerad bör kontakta registeransvarig om registerfrågor som berör personen för att korrigera information.